« vissza a keresési eredmény listához  
METILCIKLOHEXANOL (IZOMEREK KEVERÉKE)ICSC: 0292 (2001 december)
Hexahidrometilfenol
Hexahidrokrezol
CAS #: 25639-42-3
ENSZ #: 2617
EINECS #: 247-152-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  41° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  41° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon AFFF-t, alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
 
METILCIKLOHEXANOL (IZOMEREK KEVERÉKE) ICSC: 0292
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, VISZKÓZUS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C7H14O
Molekulatömeg: 114.2
Forráspont: 174° C
Olvadáspont: <-50° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.92
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 3-4
Gőznyomás, kPa 30° C-on: 0.20
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.9
Lobbanáspont: 41° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 296° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.05  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. A gőz nagy koncentrációban irritálja a szemet és a felső légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ez az anyag a három izomer (orto, meta,para) keveréke, a meta és para forma dominanciájával.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-010-00-9; FIGYELMEZTETÉS; H332; Piktogram: GHS07; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20; S: (2)-24/25; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019