« vissza a keresési eredmény listához  
METÁNICSC: 0291 (2000 február)
Metil-hidrid
CAS #: 74-82-8
ENSZ #: 1971
EINECS #: 200-812-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel, porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fulladás. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést. Használjon légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Konzultáljon szakértővel! Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Szellőztetés a padló és a plafon mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
METÁN ICSC: 0291
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN, SZAGTALAN, SŰRITETT VAGY CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz könnyebb a levegőnél 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: CH4
Molekulatömeg: 16.0
Forráspont: -161° C
Olvadáspont: -183° C
Oldékonyság vízben, ml/100ml 20° C-on: 3.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.6
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 537° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5-15
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.09  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
Ha az anyag kiszabadul, zárt térben fulladást okozhat a levegő oxigén tartamának csökkenése következtében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A folyadék sürüsége a forráspontnál: 0,42 kg/l.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Hegesztéshez való használatot követően a szelepet el kell zárni; rendszeresen ellenőrízni kell a csöveket, stb., és vizsgálni kell a szivárgást szappannal ésvízzel.
A MEGELŐZÉS fejezetben említett szabályok vonatkoznak a gáz termelésére, a palackok töltésére és a tárolására.
Más ENSZ szám: 1972 (hűtött folyadék), Veszély osztály: 2.1.. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-001-00-4; VESZÉLY; H220; Piktogram: GHS02 GHS04; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+; R: 12; S: (2)-9-16-33 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019