« vissza a keresési eredmény listához  
MANGÁN-SZULFÁT MONOHIDRÁTICSC: 0290 (2018 május)
CAS #: 10034-96-5
ENSZ #: 3077
EINECS #: 232-089-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.   
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. A maradékot bő vízzel kell elmosni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
FIGYELEM
Súlyos szemirritációt okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szerveket
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
MANGÁN-SZULFÁT MONOHIDRÁT ICSC: 0290
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
RÓZSASZIN HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel kén-oxidokat és mangán-oxidokat képez. Ez mérgezésveszélyt okoz. 

Képlet: MnSO4.H2O
Molekulatömeg: 169.0
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.95
Oldékonyság vízben, g/100ml: 76.2 (szabadon oldódik)
Olvadáspont: 400-450° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Mn, respirábilis frakció): 0.02 mg/m3, mint TWA; (mint Mn, belélegezhető frakció): 0.1 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
EU-OEL: (mint Mn respirábilis frakció): 0.05 mg/m³ mint TWA; (mint Mn, inhalálható frakció): 0.2 mg/m³ mint TWA.
MAK: (mint Mn, respirábilis frakció): 0.02 mg/m³; (mint Mn, inhalálható frakció): 0.2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A kristályvíz elvesztése okozta látható olvadáspont van megadva. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 196 - mangán és szervetlen sói, Mn-ra számítva).
ÁK: 0,2 mg/m³ (inh), 0,05 mg/m³ (resp).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 025-002-00-9; FIGYELMEZTETÉS; H373 H411 ; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019