« vissza a keresési eredmény listához  
IZOBUTANOLAMINICSC: 0285 (2002 október)
2-Amino-2-metil-1-propanol
2-Amino-2-metilpropanol
2-Aminoizobutanol
2-Aminodimetiletanol
CAS #: 124-68-5
EINECS #: 204-709-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  67° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  67° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
IZOBUTANOLAMIN ICSC: 0285
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KRISTÁLYOK VAGY SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az oldat vízben közepesen erős bázis. Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C4H11NO / (CH3)2C(NH2)CH2OH
Molekulatömeg: 89.1
Forráspont: 165° C
Olvadáspont: 31° C
Sűrűség: 0.93 g/cm³
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 133
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.0
Lobbanáspont: 67° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag súlyosan irritálja a bőrt. Az aeroszol irritálja a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lenyelése hatással lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 3.7 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-070-00-6; FIGYELMEZTETÉS; H319 H315 H412; Piktogram: GHS08 GHS05 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36/38-52/53; S: (2)-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019