« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉN-SZELENIDICSC: 0284 (2017 április)
Szelén-hidrid
Dihidrogén-szelenid
CAS #: 7783-07-5
ENSZ #: 2202
EINECS #: 231-978-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Fémes íz. Nehézlégzés. Hányinger. Gyengeség. Fokhagymaszag.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gasskull;toxic
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Szemirritációt okoz
Légúti irritációt okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Sötétben tartandó. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
HIDROGÉN-SZELENID ICSC: 0284
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 100° C felett. Ezzel mérgező és tűzveszélyes termékeket, beleértve szelént (ICSC 0072) és hidrogént (ICSC 0001) képez. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Ha érintkezik levegővel mérgező és maró szelén-dioxid füstöt (lásd ICSC 0946) fejleszt. 

Képlet: H2Se
Molekulatömeg: 81.0
Forráspont: -41° C
Olvadáspont: -66° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.1 (folyadék)
Oldékonyság vízben, ml/100ml 22.5° C-on: 270
Gőznyomás, kPa 21° C-on: 878
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.8
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. E gáz inhalációja okozhat tüdőgyulladást. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint TWA.
MAK: 0.02 mg/m³, 0.006 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 0.07 mg/m³, 0.02 ppm mint TWA; 0.17 mg/m³, 0.05 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 81).
ÁK: 0,07 mg/m³, CK: 0,17 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 034-002-00-8; VESZÉLY; H331 H301 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-33-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019