« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉN-FLUORIDICSC: 0283 (2017 április)
Hidrofluorsav, vízmentes
CAS #: 7664-39-3
ENSZ #: 1052
EINECS #: 231-634-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! Lásd Megjegyzések. 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Torokfájás. Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Hányinger. Hányás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Súlyos bőrégés. Hólyagok. Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat. Kötény.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés. Hasi fájdalom. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a csontokat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Hűvösen. Jól zárva. Tűzbiztos módon, ha épületben van. Szellőztetés a padló mentén. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
HIDROGÉN-FLUORID ICSC: 0283
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN VAGY SZINTELEN FÜSTÖLGŐ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. Lásd Megjegyzések. 

Kémiai veszélyek
Az anyag gyenge sav. Hevesen reagál sok vegyülettel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál bázisokkal, korrodálja a legtöbb közönséges fémet, tűz és robbanás veszélyes gázt termelve (hidrogén - lásd ICSC 0001). Megtámadja az üveget, a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: HF
Molekulatömeg: 20.0
Forráspont: 20° C
Olvadáspont: -83° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.0 (folyadék 4°C-on)
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 122
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.7-2.6 (lásd Megjegyzések) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos szisztémás és helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag nagyon maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. A gáz vagy a gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Inhalációja okozhat asztmaszerű reakciót (RADS). Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. Inhalációja okozhat tüdőgyulladást. Lásd Megjegyzések. Az expozíció okozhat kalcium hiányt. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A fluorid felhalmozódhat a fogakban, izületekben és csontokban. Okozhat fogzománc elszineződést, izületi és csont rendellenességet (fluorózis). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint F): 0.5 ppm mint TWA; 2 ppm mint STEL; (bőr); BEI van.
MAK: (mint F): 0.83 mg/m³, 1 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 1.5 mg/m³ mint TWA; 2.5 mg/m³ mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
ENSZ szám hidrogén-fluorid vizes oldatban: 1790, veszély osztály 8, kiegészítő kockázat 6.1,csomagolási csaport I (>60%).
Lásd ICSC 1777.
Összefüggés van a vízmentes hidrogén-fluorid molekulák között a gőzben és a folyékony állapotban normál szoba hőmérsékleten és nyomáson. Az összefüggés foka függ a hőmérséklettől. Ezért a fizikai állandók, mint a gőz sűrűség változnak a hőmérséklettel 2.6-tól 20 ° C-on 0.7-ig 65 ° C-on. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 157)
ÁK: 1.5 mg/m³, CK: 2.5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: fluorid, 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
Vizelet: fluorid, 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Következő műszak előtt.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 009-002-00-6; VESZÉLY; H330 H310 H300 H314; Piktogram: GHS06 GHS05  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, C; R: 26/27/28-35; S: (1/2)-7/9-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019