« vissza a keresési eredmény listához  
HIDROGÉN-BROMIDICSC: 0282 (2001 március)
Brómhidrogénsav
CAS #: 10035-10-6
ENSZ #: 1048 (vízmentes)
EINECS #: 233-113-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik fémekkel, hidrogén képződés következtében,.      A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS. Vörösség. Fájdalom. Hólyagok.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
HIDROGÉN-BROMID ICSC: 0282
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és sok szerves vegyülettel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: HBr
Molekulatömeg: 80.9
Forráspont: -67° C
Olvadáspont: -87° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.8
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 193
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2445
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Ezen gáz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint STEL.
MAK: 6.7 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 6.7 mg/m³, 2 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szivárgó palackot NE locsolja vízzel (a palack korrodálódásának megelőzése érdekében).
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
Más ENSZ szám: 1788 Hidrogén-bromid (oldat), veszély osztály: 8. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 156).
CK: 6,7 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 035-002-00-0; VESZÉLY; H314 H335; Piktogram: GHS04 GHS05 GHS07; Megjegyzés: U.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 35-37; S: (1/2)-7/9-26-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019