« vissza a keresési eredmény listához  
HIDRAZINICSC: 0281
Diamin
Nitrogén-hidrid
2009 november
CAS #: 302-01-2
ENSZ #: 2029
EINECS #: 206-114-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  40° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik sok anyaggal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  40° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, habot, vízpermetet, száraz port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Égő érzés. Fejfájás. Zavartság. Álmosság. Hányinger. Légszomj. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Lásd Megjegyzések Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányás. Sokk vagy ájulás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Tilos bármivel itatni! Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható nem-fém tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecorrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Károsítja a májat és a központi idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a májat, a tüdőt, a vesét és a központi idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3 és 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve savaktól, fémektől, oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Tartsa inert gáz alatt. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Speciális anyag.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
HIDRAZIN ICSC: 0281
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FÜSTÖLGŐ OLAJSZERŰ HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik . Ezzel ammóniát, hidrogént és nitrogén-oxidokat képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Az anyag közepesen erős bázis. Hevesen reagál savakkal, sok fémmel, fém-oxidokkal és porózus anyagokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Levegő vagy oxigén nem szükséges a lebomláshoz. 

Képlet: N2H4 / H2N-NH2
Molekulatömeg: 32.1
Forráspont: 114° C
Olvadáspont: 2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.01
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 40° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 270° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 4.7-100
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -2.1
Viszkozitás: 0.0009 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Lenyelve maró hatású. Az anyag hatással lehet a májra és a központi idegrendszerre. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra, a vesére és a központi idegrendszerre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
EU-OEL: 0.013 mg/m³, 0.01 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az öngyulladási hőmérséklet változik 24°C-tól rozsdás vas felületen 270°C-ig üveg felszínen.
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Other UN numbers are: UN 2030 Hydrazine aqueous solution, with more than 37% hydrazine by mass, having a flash-point of not more than 60 °C: hazard class: 8, subsdiary risks: 3 and/or 6.1, packing group: I; Hydrazine aqueous solution, with more than 37% hydrazine by mass: hazard class: 8, subsdiary risk: 6.1, packing group: II-III. UN 3293 Hydrazine, aqueous solutions with not more than 37% of hydrazine, hazard class: 6.1, packing group: III. Other CAS-numbers are: 7803-57-8 for the 64% aqueous solution and 10217-52-4 for the 55% aqueous solution. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 216.)
MK: 0.13 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; H: 45-10-23/24/25-34-43-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018