« vissza a keresési eredmény listához  
2,5-HEXÁNDIOLICSC: 0280 (2018 május)
2,5-Dihidroxihexán
CAS #: 2935-44-6
EINECS #: 220-910-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  Lásd Kémiai veszélyek.  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés a szegycsont mögött.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr   Védő kesztyű.   
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Súlyos szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Károsíthatja az idegrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja az idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
2,5-HEXÁNDIOL ICSC: 0280
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H14O2
Molekulatömeg: 118.2
Forráspont: 216° C
Olvadáspont: 43° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.97
Oldékonyság vízben: szabadon oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.1
Lobbanáspont: 101° C
Öngyulladási hőmérséklet: 490° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.62 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján, a bőrön keresztül és belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. A gőz irritálja a felső légutakat és a szemet. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat idegkárosodást. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre és a perifériás idegrendszerre. Okozhat idegdegenerációt. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
A vegyület az n-hexán ismert toxikus metabolitja.
Lásd ICSC 0279. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019