« vissza a keresési eredmény listához  
HEXAMETILÉN-1,6-DIIZOCIANÁTICSC: 0278 (2017 április)
HMDI
1,6-Hexametilén-diizocianát
1,6-Diizocianatohexán
CAS #: 822-06-0
ENSZ #: 2281
EINECS #: 212-485-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Bizonyos körülmények között gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Szemhéj duzzanat.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Bőrrel érintkezve mérgező
Súlyos szemirritációt okoz
Bőrirritáló hatású
Légúti irritációt okozhat
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Sötétben tartandó. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
HEXAMETILÉN-1,6-DIIZOCIANÁT ICSC: 0278
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ TISZTA SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál 93°C feletti hőmérséklet hatására. Égéskor mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és hidrogén-cianidot (lásd ICSC 0492). Lebomlik vízzel érintkezve. Ezzel amint és poliureákat képez. Hevesen reagál savakkal, alkoholokkal, aminokkal, bázisokkal és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a rezet. 

Képlet: C8H12N2O2 / OCN-(CH2)6-NCO
Molekulatömeg: 168.2
Forráspont: 255° C
Olvadáspont: -67° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.05
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 140° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 454° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.9-9.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.08  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának vagy gőzének belégzésével és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. Inhalációja okozhat asztmás reakciót. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.005 ppm mint TWA.
MAK: 0.035 mg/m³, 0.005 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); légúti és bőr allergizáló (SAH); terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Akin ezen anyag asztmás tüneteket okozott, kerüljön el minden további érintkezést ezzel az anyaggal.
Akinek bőrallergiás tünetei voltak ettől az anyagtól, kerüljön el minden további érintkezést.
Ezzel az anyaggal exponált munkások más izocianátokkal szemben is allergiásakká válhatnak.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 84).
ÁK: 0,035 mg/m³, CK: 0.035 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 615-011-00-1; VESZÉLY; H331 H319 H335 H315 H334 H317; Piktogram: GHS06 GHS08  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 23-36/37/38-42/43; S: (1/2)-26-28-38-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019