« vissza a keresési eredmény listához  
HALOTÁNICSC: 0277 (2003 november)
2-Bróm-2-klór-1,1,1-trifluoretán
1-Bróm-1-klór-2,2,2-trifluoretán
CAS #: 151-67-7
EINECS #: 205-796-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Zavartság. Szédülés. Álmosság. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Durvaság.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Sötétben tartandó. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
HALOTÁN ICSC: 0277
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ NAGYON ILLÉKONY, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-bromidot, sósavat és hidrogén-fluoridot. Lebomlik fény hatására. 

Képlet: BrClHC2F3
Molekulatömeg: 197.4
Forráspont: 50° C
Olvadáspont: -118° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.87
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.45
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 32.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.87
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 2.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.30  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre és a szív-érrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat májkárosodást. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 41 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
0.01% Timolt használnak stabilizátorként.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám:148).
ÁK: 40 mg/m³, CK: 160 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019