« vissza a keresési eredmény listához  
FORMALDEHIDICSC: 0275 (2012 június)
Metanal
Metil-aldehid
Metilén-oxid
CAS #: 50-00-0
ENSZ #: (lásd Megjegyzések)
EINECS #: 200-001-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel, erős savakkal vagy erős bázisokkal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés a szegycsont mögött. Fejfájás. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Könnyezés. Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A gáz forrását el kell zárni, ha lehetséges. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Rákot okozhat belégzés esetén
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Légúti irritációt okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
FORMALDEHID ICSC: 0275
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizál vízben oldva, lúgokkal érintkezve. Hevítve mérgező füstök keletkeznek. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős savakkal és erős bázisokkal. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: H2CO
Molekulatömeg: 30.0
Forráspont: -20° C
Olvadáspont: -92° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.08
Öngyulladási hőmérséklet: 430° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 7-73
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0,35  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet és a légutakat. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A gőz ismételt vagy krónikus belégzése a felső légutak krónikus gyulladását okozhatja. Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; 0.3 ppm mint STEL; (SEN); A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
MAK: 0.37 mg/m³, 0.3 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C; csírasejt mutagén csoport: 5; bőr allergizáló (SH).
EU-OEL: 0.37 mg/m³, 0.3 ppm mint TWA; 0.74 mg/m³, 0.6 ppm mint STEL; (bőr allergizáló); (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
ENSZ szám nincs megadva, mert a formaldehidet nem szállítják gáz formában. Általában oldatként szállítják.
Lásd ICSC 0695.
EU OEL: 0.62 mg/m3 vagy 0.5 ppm az egészségügyi, temetkezési és balzsamozási szektorokban 2024. július 11.-ig 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 135).
ÁK: 0.6 mg/m³, CK: 0.6 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/B), b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag),
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-001-00-5; VESZÉLY; H350 H341 H301 H311 H331 H314 H317; Piktogram: GHS08 GHS06 GHS05; Megjegyzés: B D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019