« vissza a keresési eredmény listához  
DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁTICSC: 0271 (2001 október)
Dioktil-ftalát
Bisz(2-etilhexil)-ftalát
CAS #: 117-81-7
EINECS #: 204-211-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SERDÜLŐK ÉS GYERMEKEK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasmenés. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, alkáli bázisoktól és nitrátoktól. Hűvösen. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT ICSC: 0271
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN ~ HALVÁNYSZÍNŰ, VISZKÓZUS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel, savakkal, lúgokkal és nitrátokkal. 

Képlet: C24H38O4 / C6H4(COOC8H17)2
Molekulatömeg: 390.6
Forráspont: 385° C
Olvadáspont: -50° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.986
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.001
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 13.45
Lobbanáspont: 215° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 350° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.03  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a herére. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: (inhalálható frakció): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a tengeri eredetű élelemben. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 75).
ÁK: 2 mg/m³, CK: 4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag),
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-317-00-9; VESZÉLY; H360FD; Piktogram: GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 60-61; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019