« vissza a keresési eredmény listához  
ETILÉN-GLIKOLICSC: 0270 (2018 május)
1,2-Etándiol
1,2-Dihidroxietán
CAS #: 107-21-1
EINECS #: 203-473-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás.  Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom. Álmosság. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Károsíthatja a vesét és a központi idegrendszert 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. Szárazon. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
ETILÉN-GLIKOL ICSC: 0270
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN VISZKÓZUS HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező gázokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel, erős savakkal és erős bázisokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: HOCH2CH2OH
Molekulatömeg: 62.1
Forráspont: 197° C
Olvadáspont: -13° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 6.5
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 111.11° C z.t., 115° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 398° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 3.2-15.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.36
Viszkozitás: 21 mPa/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vesére, a központi idegrendszerre és a szervezet sav-bázis egyensúlyára. Okozhat veseelégtelenséget, agysérülést és metabolikus acidózist. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (gőz és aeroszol): 25 ppm mint TWA.
TLV: (gőz): 50 ppm mint STEL.
TLV: (belélegezhető aeroszol): 10 mg/m³ mint STEL.
A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
EU-OEL: 52 mg/m³ mint TWA; 104 mg/m³ mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait megfelelően vizsgálták, de semmilyen jelentős hatást nem észleltek. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 120).
ÁK: 52 mg/m³, CK: 104 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-027-00-1; FIGYELMEZTETÉS; H302; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019