« vissza a keresési eredmény listához  
ETILBENZOLICSC: 0268 (2007 november)
Feniletán
EB
CAS #: 100-41-4
ENSZ #: 1175
EINECS #: 202-849-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon száraz port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Álmosság. Fejfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Belégzése ártalmas .
Lenyelése ártalmas lehet
Enyhe bőr irritációt okoz
Szem irritációt okoz
Feltehetően rákot okoz
Okozhat légúti irritációt
Okozhat álmosságot és szédülést
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
ETILBENZOL ICSC: 0268
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK AROMÁS SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Megtámadja a műanyagokat és a gumit. 

Képlet: C8H10/C6H5C2H5
Molekulatömeg: 106.2
Forráspont: 136° C
Olvadáspont: -95° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.015
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.02
Lobbanáspont: 18° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 432° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.0-6.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.1
Viszkozitás: 0.6 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció a határérték felett, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Az anyagnak hatása lehet a vesére és a májra. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 20 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: 88 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 442 mg/m³, 100 ppm mint TWA; 884 mg/m³, 200 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 118).
ÁK: 442 mg/m³, CK: 884 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag)
3 sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet mandulasav; 1110 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel időzítése: Munkahét végén, műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-023-00-4; VESZÉLY; H225 H332 H373 (hallószerv) H304; Piktogram: GHS02 GHS07 GHS08  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-20; S: (2)-16-24/25-29 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019