« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETIL-FTALÁTICSC: 0261 (2005 október)
Ftálsav-dimetil-észter
1,2-Benzoldikarbonsav, dimetil-észter
Dimetil-1,2-benzoldikarboxilát
CAS #: 131-11-3
EINECS #: 205-011-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
DIMETIL-FTALÁT ICSC: 0261
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN OLAJSZERŰ FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel irritáló füstöket képez. 

Képlet: C6H4(COOCH3)2 / C10H10O4
Molekulatömeg: 194.2
Forráspont: 284° C
Olvadáspont: 5.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.19
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.43
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.69
Lobbanáspont: 146° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 490° C
Robbanási határok, térf.% levegőben: 0.9 (180° C-on) - 8.0 (109° C-on)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.47/2.12  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Más olvadáspontok: ≈0°C (kereskedelmi termék). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019