« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETIL-AMINICSC: 0260 (2019 november)
Metánamin, N-metil
DMA
CAS #: 124-40-3
ENSZ #: 1032
EINECS #: 204-697-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. A gázpalack tűzben felrobbanhat.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel vagy higannyal.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés a torokban és a mellkasban, Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS. Vörösség. Fájdalom.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos égések. A GÁZZAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Zárja el a palackot, ha lehetséges! Szellőztetés. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. Zárja le a területet, míg a gáz eloszlik. If liquid: Do NOT let this chemical enter the environment. Do NOT wash away into sewer. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecylinder;gascorrexcl mark;warn
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes gáz
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belégzése ártalmas .
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemkárosodást okoz
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Légúti irritációt okozhat
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Hűvösen. Tűzbiztos módon. Elkülönítve : lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
DIMETIL-AMIN ICSC: 0260
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és higannyal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a rezet, a cink ötvözeteket, az alumíniumot, a galvanizált felületeket és a műanyagokat. Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású (lásd ICSC 1485 dimetilamin, vizes oldat). 

Képlet: (CH3)2NH / C2H7N
Molekulatömeg: 45.1
Forráspont: 7.0° C
Olvadáspont: -92.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7
Oldékonyság vízben, g/100ml: 354 (nagyon oldékony)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 203
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6
Öngyulladási hőmérséklet: 400° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.8-14.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.2
Kritikus hőmérséklet: 164.6°C 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag irritálja a légutakat és a bőrt. Az expozíció okozhat visual disturbances. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
Kiömlés esetén a gáz ártalmas koncentrációja a levegőben nagyon gyorsan kialakul, különösen zárt térben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL; (DSEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 3.7 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 3.8 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 9.4 mg/m³, 5 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Lásd ICSC 1485. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 100).
ÁK: 3.8 mg/m³, CK: 9,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-001-00-9; VESZÉLY; H220 H332 H335 H315 H318; Piktogram: GHS02 GHS04 GHS05 GHS07; Megjegyzés: U5.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019