« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETIL-AMINICSC: 0260
Metánamin, N-metil
DMA
2003 június
CAS #: 124-40-3
ENSZ #: 1032
EINECS #: 204-697-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben vízpermettel, alkohol-rezisztens habbal, száraz porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Fejfájás. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
DIMETIL-AMIN ICSC: 0260
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel és higannyal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a rezet, a cink ötvözeteket, az alumíniumot, a galvanizált felületeket és a műanyagokat. Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású (lásd ICSC 1485 dimetilamin, vizes oldat). 

Képlet: (CH3)2NH / C2H7N
Molekulatömeg: 45.1
Forráspont: 7.0° C
Olvadáspont: -92.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.7
Oldékonyság vízben, g/100ml: 354
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 203
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 1.6
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 400° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.8-14.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
Kiömlés esetén a gáz ártalmas koncentrációja a levegőben nagyon gyorsan kialakul, különösen zárt térben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL; (SEN); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 3.7 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 3.8 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 9.4 mg/m³, 5 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy általa felhatalmazott személy által.
NE locsolja vízzel a szivárgó palackot (a palack korróziójának megelőzésére).
Lásd ICSC 1485. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 127).
ÁK: 3.8 mg/m³, CK: 9,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, Xn; H: 12-20-37/38-41; S: (2)-16-26-39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018