« vissza a keresési eredmény listához  
N,N-DIMETILACETAMIDICSC: 0259 (2006 október)
Ecetsav-dimetilamid
Dimetilacetamid
CAS #: 127-19-5
EINECS #: 204-826-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  63° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  63° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE! TERHES NŐK EXPOZICIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasmenés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén bőrrel érintkezve károsítja a májat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szellőztetés a padló mentén. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
N,N-DIMETILACETAMID ICSC: 0259
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ OLAJSZERŰ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C4H9NO / CH3CON(CH3)2
Molekulatömeg: 87.1
Forráspont: 165° C
Olvadáspont: -20° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.94
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.33
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.01
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 63° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 490° C
Robbanási határok, térf.% levegőben: 1.8 - 11.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.77  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és a bőrön keresztül. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. Okozhat kóros működést. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: 18 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 36 mg/m³, 10 ppm mint TWA; 72 mg/m³, 20 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem figyelmeztet, ha toxikus koncentrációk vannak jelen. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 99).
ÁK: 36 mg/m³, CK: 72 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 616-011-00-4; VESZÉLY; H360D H332 H312; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Megjegyzés: E; Szimbólum: T; R: 61-20/21; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019