« vissza a keresési eredmény listához  
DIETIL-FTALÁTICSC: 0258 (2001 március)
1,2-Benzoldikarbonsav-dietil-észter
DEP
CAS #: 84-66-2
EINECS #: 201-550-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Letargia.  Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
DIETIL-FTALÁT ICSC: 0258
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN OLAJSZERŰ FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel mérgező füstöket és gázokat (ftálsav-anhidrid - lásd ICSC 0315) képez. Megtámad egyes műanyagokat. 

Képlet: C6H4(COOC2H5)2 / C12H14O4
Molekulatömeg: 222.3
Forráspont: 295° C
Olvadáspont: -67 - -44° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben 25° C-on: nem oldódik
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.7
Lobbanáspont: 117° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 457° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.7-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.47  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a halakra. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019