« vissza a keresési eredmény listához  
2-DIETILAMINOETANOLICSC: 0257 (2002 június)
N,N-Dietiletanolamin
2-Dietilaminoetil-alkohol
DEAE
CAS #: 100-37-8
ENSZ #: 2686
EINECS #: 202-845-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  52° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  52° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Hányinger. Torokfájás. Hányás. Szédülés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. Hűvösen. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
2-DIETILAMINOETANOL ICSC: 0257
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor nitrogén-oxidok mérgező gázait képezi. Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: (C2H5)2NC2H4OH
Molekulatömeg: 117.2
Forráspont: 163° C
Olvadáspont: -70° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.88
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 2.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 52° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 250° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.9-28
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.46  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag súlyosan irritálja a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: 24 mg/m³, 5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-048-00-6; VESZÉLY; H226 H332 H312 H302 H314; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: C; R: 10-20/21/22-34; S: (1/2)-25-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019