« vissza a keresési eredmény listához  
1,3-DIKLÓR-2-NITROBENZOLICSC: 0253 (2008 október)
2,6-Diklórnitrobenzol
CAS #: 601-88-7
ENSZ #: 1578
EINECS #: 210-009-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon szellőztetést (ha por, ne).  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

Nincs elegendő adat a GHS osztályozáshoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve bázisoktól és erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
1,3-DIKLÓR-2-NITROBENZOL ICSC: 0253
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat és sósavat. Reagál erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: Cl2C6H3NO2
Molekulatömeg: 192.0
Forráspont 1.1kPa-nál: 130° C
Olvadáspont: 72.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.1 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag gyúlékony, de lobbanáspont nem található az irodalomban.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019