« vissza a keresési eredmény listához  
1,2-DIKLÓRETÁNICSC: 0250 (2013 április)
1,2-Etilén-diklorid
Etán-1,2-diklorid
CAS #: 107-06-2
ENSZ #: 1184
EINECS #: 203-458-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Hányinger. Hányás. Köhögés. Fejfájás. Szédülés. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve ártalmas lehet
Belélegezve halálos
Bőr- és szemirritációt okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Károsítja a tüdőt, a májat és a vesét
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat és a vesét
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
1,2-DIKLÓRETÁN ICSC: 0250
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, VISZKÓZUS FOLYADÉK. SÖTÉTTÉ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK, NEDVESSÉGNEK ÉS FÉNYNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163) és foszgént (lásd ICSC 0007). Reagál alkáli fémekkel, fémporokkal, ammóniával, bázisokkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: ClCH2CH2Cl / C2H4Cl2
Molekulatömeg: 98.96
Forráspont: 83.5° C
Olvadáspont: -35.7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.87
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 8.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.42
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2
Lobbanáspont: 13° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 440° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 4.2-16
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.48  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet a vesére és a májra. Okozhat működés károsodást, májkárosodást és vesekárosodást. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat tudati szint csökkenést és halált. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a májra és a vesére, funkció károsodást okozva. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2.
EU-OEL: 8.2 mg/m³, 2 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 92).
ÁK: 8,2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag), k (rákkeltő anyag: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-012-00-7; VESZÉLY; H225 H350 H302 H319 H335 H315; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T; R: 45-11-22-36/37/38; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019