« vissza a keresési eredmény listához  
1,1-DIKLÓRETÁNICSC: 0249 (2017 április)
Etán, 1,1-diklór-
Etilidén-klorid
CAS #: 75-34-3
ENSZ #: 2362
EINECS #: 200-863-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Letargia. Hányinger. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Durvaság.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. TILOS a csatornába belemosni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat és a vesét
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
1,1-DIKLÓRETÁN ICSC: 0249
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve foszgént (lásd ICSC 0007) és sósavat (lásd ICSC 0163). Hevesen reagál erős oxidálószerekkel, alkáli fémekkel, alkáli földfémekkel és fémporokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja az alumíniumot, a vasat és a polietilént. Ha érintkezik erős marószerekkel gyúlékony és mérgező acetaldehid gáz képződést okoz. 

Képlet: CH3CHCl2
Molekulatömeg: 99.0
Forráspont: 57° C
Olvadáspont: -98° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.6 (csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 24
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.4
Lobbanáspont: -6° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 458° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5.6-11.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a felső légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat eszméletlenséget. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vesére és a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 100 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 205 mg/m³, 50 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C; rákkeltő kategória: 3B.
EU-OEL: 412 mg/m³, 100 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 91).
ÁK: 412 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-011-00-1; VESZÉLY; H225 H302 H319 H335 H412; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn; R: 11-22-36/37-52/53; S: (2)-16-23-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019