« vissza a keresési eredmény listához  
DELTAMETRINICSC: 0247 (2014 április)
(S)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil (1R)-cisz-3-(2,2-dibrómvinil)-2,2-dimetilciklopropánkarboxilát
CAS #: 52918-63-5
ENSZ #: 3349
EINECS #: 258-256-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek.  Tűz és robbanás kockázatát okozza ha a formulációk tűz/robbanásveszélyes oldószert tartalmaznak.  TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Zsibbadtság. Fülcsengés. Viszketés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Forduljon orvoshoz, ha nem érzi jól magát. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Könnyezés.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Nyelv és ajak zsibbadás. Hasi fájdalom. Hányás. Nyáladzás. Izomrángások. Eszméletlenség. Görcsök.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Lásd: Megjegyzések. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve mérgező
Enyhe bőrirritáló hatású
Szemirritációt okoz
Károsítja a központi idegrendszert
Légúti irritációt okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
DELTAMETRIN ICSC: 0247
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN SZINTELEN KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 300° C felett. Így mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-cianidot és hidrogén-bromidot. 

Képlet: C22H19Br2NO3
Molekulatömeg: 505.2
Olvadáspont: 98-101° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.5
Oldékonyság vízben 20° C-on: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <10
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.43  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció a bőrön helyi hatásokat okozhat, beleértve a csípő, viszkető, égő érzést. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-319-00-X; VESZÉLY; H331 H301 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09;  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-24-28-36/37/39-38-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019