« vissza a keresési eredmény listához  
CIPERMETRINICSC: 0246 (2001 március)
(RS)-alfa-Ciano-3-fenoxibenzil(1RS)-cisz-transz-3-(2,2-diklórvinil)-2,2-dimetilciklo-propánkarboxilát
Ciano(3-fenoxifenil)metil 3-(2,2-diklóretenil)-2,2-dimetilciklo-propánkarboxilát
CAS #: 52315-07-8
ENSZ #: 3352
EINECS #: 257-842-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. A szerves oldószert tartalmazó, folyékony formulációk tűzveszélyesek lehetnek. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon port, AFFF-t, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Zsibbadtság. Fülcsengés. Viszketés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Görcsök. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. TILOS a csatornába belemosni! A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Súlyosan tengerszennyező. 
CIPERMETRIN ICSC: 0246
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ, SÁRGA VISZKÓZUS FOLYADÉK ~ PASZTA. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik 220° C felett. Így mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-cianidot (lásd ICSC 0492) és sósavat (lásd ICSC 0163). 

Képlet: C22H19Cl2NO3
Molekulatömeg: 416.3
Elbomlik 220° C-on
Olvadáspont: 60-80° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <10
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat arci érzészavart, mint a zsibbadás, viszketés, égő érzés. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-433-00-X; FIGYELMEZTETÉS; H302 H335 H315 H317 H400 H410; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 22-37/38-43-50/53; S: (2)-36/37/39-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019