« vissza a keresési eredmény listához  
CIKLOHEXÁNICSC: 0242 (2011 június)
Hexahidrobenzol
Hexametilén
Naftén
CAS #: 110-82-7
ENSZ #: 1145
EINECS #: 203-806-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Hevítés nyomásnövekedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot. A víz hatástalan lehet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Hányinger. Fejfájás. Szédülés. Gyengeség. Álmosság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Száraz bőr.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Aspirációs veszély! Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Szem irritációt okoz
Enyhe bőr irritációt okoz
Okozhat álmosságot és szédülést
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
CIKLOHEXÁN ICSC: 0242
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H12
Molekulatömeg: 84.2
Forráspont: 81° C
Olvadáspont: 7° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.0058 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 10.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.2
Lobbanáspont: -18° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 260° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-8.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.4
Viszkozitás: 1.26x10-6 mm²/s 26° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrszárazságot és repedezést és bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 100 ppm mint TWA.
MAK: 700 mg/m³, 200 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(4); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 700 mg/m³, 200 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 53).
ÁK: 700 mg/m³.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-017-00-1; VESZÉLY; H225 H304 H315 H336 H317 H400 H410; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, Xn, N; R: 11-38-65-67-50/53; S: (2)-9-16-25-33-60-61-62; Megjegyzés: 4 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019