« vissza a keresési eredmény listához  
KROTONALDEHIDICSC: 0241 (2018 május)
Propilénaldehid
2-Butenál
béta-Metilakrolein
Metil-propenál
CAS #: 4170-30-3
ENSZ #: 1143
EINECS #: 224-030-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet oxidálószerekkel vagy összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Égő érzés a szegycsont mögött. Köhögés. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb. Könnyezés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égő érzés. Hányinger. Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szellőztetés. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható nem műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
A bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Bőr- és szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a májat
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Sötétben tartandó. Jól zárva. Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
KROTONALDEHID ICSC: 0241
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. HALVÁNYSÁRGÁVÁ VÁLIK, HA FÉNYNEK ÉS LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Az anyag polimerizálhat. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel és sok más anyaggal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagokat és sok más anyagot. 

Képlet: C4H6O / CH3CH=CHCHO
Molekulatömeg: 70.1
Forráspont: 104° C
Olvadáspont: -76.5° C (transz), -69° C (cisz)
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.85
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 15-18 (szabadon oldódik)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 4.0
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.41
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.06
Lobbanáspont: 13° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 232° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.1-15.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.63 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Könnyezés. A gőz súlyosan irritálja a bőrt, a szemet és a légutakat. Nagy koncentrációk belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra és a légzőrendszerre. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.3 ppm mint STEL; (bőr); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
A krotonaldehid vízzel van stabilizálva.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A kevert izomérek CAS száma: 4170-30-3, EU száma 224-030-0. Más CAS számok: 123-73-9 (transz izomér, EU szám 204-647-1), 15798-64-8 (cisz izomér). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 605-009-00-9; VESZÉLY; H225 H341 H330 H311 H301 H373 H335 H315 H318 H400; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08 GHS05 GHS09.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019