« vissza a keresési eredmény listához  
RÉZICSC: 0240 (2016 november)
CAS #: 7440-50-8
ENSZ #: 3089
EINECS #: 231-159-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.    Használjon speciális port, száraz homokot. Más szer használata TILOS! A víz hatástalan lehet.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Fejfájás. Légszomj. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Tűzveszélyes szilárd anyag
Lenyelve ártalmas
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
RÉZ ICSC: 0240
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. ZÖLDDÉ VÁLIK, HA NEDVES LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Keverékei acetilén vegyületekkel, etilén-oxiddal és azidokkal ütés/rázás érzékenyek. Reagál erős oxidálószerekkel, mint klorátok, bromátok, jodátok. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: Cu
Atomtömeg: 63.5
Forráspont: 2595° C
Olvadáspont: 1083° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 8.9
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.57 (számított) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A füstök inhalációja okozhat fémfüst lázat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Lenyelése hatással lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (füst, mint Cu): 0.2 mg/m3, mint TWA.
TLV: (por és köd, mint Cu): 1 mg/m3, mint TWA.
MAK: (respirábilis frakció): 0.01 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban. 

MEGJEGYZÉSEK
A fémfüstláz tünetei nem jelentkeznek csak néhány óra múlva.
Az ENSZ 3089: FÉM POROK, GYÚLÉKONY, (k.m.n.) 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
(Sorszám: 271, réz és szervetlen vegyületei, Cu-ra számítva) ÁK: 0,1 mg/m³, CK: 0,2 mg/m³.
(Sorszám: 272, réz füst) ÁK: 0,01 mg/m³, resp.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019