« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRMETIL-METIL-ÉTERICSC: 0238 (2009 november)
Klórmetoximetán
CAS #: 107-30-2
ENSZ #: 1239
EINECS #: 203-480-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon száraz port. A víz hatástalan lehet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Torokfájás. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Légszomj. Nehézlégzés.  Használjon zárt rendszert és szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Látásvesztés. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Hasi görcsök. Hányás. Hasmenés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flamecorrcancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KLÓRMETIL-METIL-ÉTER ICSC: 0238
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező gázokat képez, beleértve foszgént (lásd ICSC 0007) és hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163). Lebomlik vízzel érintkezve. Ezzel hidrogén-kloridot és formaldehidet (lásd ICSC 0275) képez. Megtámad sok fémet, víz jelenlétében. 

Képlet: CH3OCH2CI/C2H5ClO
Molekulatömeg: 80.5
Forráspont: 59° C
Olvadáspont: -104° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.06
Oldékonyság vízben: lebomlik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 21.6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.4
Lobbanáspont: -8° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: lásd Megjegyzések
Robbanási határok, térf% levegőben: lásd Megjegyzések 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag emberi rákkeltő. Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: A2 (gyanított emberi rákkeltő).
MAK: rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az öngyulladási hőmérséklet ismeretlen az irodalomban.
Robbanási határok ismeretlenek az irodalomban.
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben!
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
TLV Megjegyzés: Bármelyik úton való expozíciót a lehetséges legalacsonyabb szinten kell tartani. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-075-00-3; VESZÉLY; H225 H350 H332 H312 H302; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F, T; R: 45-11-20/21/22; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019