« vissza a keresési eredmény listához  
bisz(KLÓRMETIL)-ÉTERICSC: 0237 (2016 november)
BCME
szim-Diklórmetil-éter
1,1'-Diklórdimetil-éter
Oxibisz(klórmetán)
Klór(klórmetoxi)metán
CAS #: 542-88-1
ENSZ #: 2249
EINECS #: 208-832-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás.  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Égő érzés. Zihálás. Légszomj. Fejfájás. Hányás. Nehézlégzés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Égő érzés. Bőrégés.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Égő érzés a szegycsont mögött. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health hazcorr
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Belélegezve halálos
Bőrrel érintkezve mérgező
Lenyelve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; Egyes szállítási módok alkalmazása tilos. 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Szárazon. Hűvösen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Csak az eredeti csomagolásban tárolja. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
bisz(KLÓRMETIL)-ÉTER ICSC: 0237
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz jól keveredik a levegővel, könnyen képez robbanó elegyet. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és vízzel érintkezve. Így mérgező és maró sósav (lásd ICSC 0163) és formaldehid füstöket képez. Megtámad sok fémet, a műanyagokat és a gyantákat. 

Képlet: (CH2Cl)2O
Molekulatömeg: 115
Forráspont: 104-106° C
Olvadáspont: -42° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.3
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 3.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.0
Lobbanáspont: <19° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.05  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció nagy koncentrációk esetén, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.001 ppm mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő).
MAK: rákkeltő kategória: 1 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 36).
ÁK: 0,0047 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő: 1/A).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-046-00-5; VESZÉLY; H225 H350 H330 H311 H302; Piktogram: GHS02 GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 45-10-22-24-26; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019