« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRECETSAVICSC: 0235 (2016 november)
Klóretánsav
Monoklórecetsav
MCA
CAS #: 79-11-8
ENSZ #: 1751
EINECS #: 201-178-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! ELSŐSEGÉLY: HASZNÁLJON SZEMÉLYI VÉDŐESZKÖZT! Lásd Megjegyzések. 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Légszomj. Égő érzés a szegycsont mögött. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Bőrégés. Továbbá lásd Lenyelés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Lásd Megjegyzések Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Hasi fájdalom. Hányás. Hasmenés. Görcsök. Sokk vagy ájulás. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! TILOS a csatornába belemosni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Károsítja a szerveket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól és élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Szárazon. Csak az eredeti tartályban tárolja. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KLÓRECETSAV ICSC: 0235
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat és foszgént. Az oldat vízben közepesen erős sav. Megtámadja a fémeket. Ezzel gyúlékony/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Reagál bázisokkal, oxidálószerekkel és redukálószerekkel. Ezzel mérgező és tűzveszélyes gázokat képez. Ez mérgezés, tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumi egyes formáit és a bevonatokat. 

Képlet: C2H3ClO2 / ClCH2COOH
Molekulatömeg: 94.5
Forráspont: 189° C
Olvadáspont: lásd Megjegyzések
Sűrűség (20° C-on): 1.58 g/cm³
Oldékonyság vízben 20° C-on: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 25° C-on: < 10
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.3
Lobbanáspont: 126° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 470° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 8 -?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.34  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. Lásd Megjegyzések. Az anyag hatással lehet az anyagcserére. Okozhat metabolikus acidózist és többszörös szervkárosodást. Az expozíció okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.5 ppm mint TWA; (bőr); A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 2.0 mg/m³, 0.5 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Bőrrel való érintkezés után azonnali bő vizes öblítés szükséges, vagy 3-5%-os nátrium-bikarbonátos sürgősségi fürdőbe kell meríteni az exponált bőrt.
Ha bőrnek 5 %-nál nagyobb része károsodott, súlyos, akár az életveszélyes mérgezés következhet be.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Méregközponthoz vagy szakértőhöz kell fordulni további információért.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Más olvadáspontok: 63°C (alfa forma), 56.2°C (béta forma), 52.5°C (gamma forma).
Más ENSZ számok: 1750 Klórecetsav, oldat; 3250 Klórecetsav, olvadt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-003-00-1; VESZÉLY; H331 H311 H301 H400; Piktogram: GHS06 GHS05 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, C, N; R: 23/24/25-34-50; S: (1/2)-26-36/37/39-45-61-63 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019