« vissza a keresési eredmény listához  
BÓR-TRIFLUORIDICSC: 0231 (2017 április)
Trifluorborán
CAS #: 7637-07-2
ENSZ #: 1008
EINECS #: 231-569-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében: a megfelelő tűzoltószert kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom. A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Védő kesztyű. Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés      

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A füstöket finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cylinder;gasskull;toxiccorrcancer;health haz
VESZÉLY
Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat
Belélegezve halálos
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vesét, a tüdőt és a fogakat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Elkülönítve alkáli fémektől, alkáli földfémektől, alkil-nitrátoktól és mésztől. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
BÓR-TRIFLUORID ICSC: 0231
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT GÁZ FEHÉR FÜSTÖT KÉPEZ NEDVES LEVEGŐN. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik vízzel vagy nedvességgel érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-fluoridot (lásd ICSC 0283), fluor-bórsavat és bórsavat. Hevesen reagál fémekkel, mint nátrium, kálium és kálcium és alkil-nitrátokkal. Megtámad sok fémet, nagy koncentrációban, víz jelenlétében. 

Képlet: BF3
Molekulatömeg: 67.8
Forráspont: -100° C
Olvadáspont: -127° C
Oldékonyság vízben: reakció
Lásd Megjegyzések.
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. Súlyos helyi hatások a bőrrel érintkezve. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Nagy koncentráció belégzése tüdőödémát okozhat, de csak a maró hatás szemen és felső légutakban megnyilvánuló, kezdeti tüneteit követően. Lásd Megjegyzések. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére, a tüdőre és a fogakra és a csontokra (fluorózis). 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA; (plafon érték): 0.7 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A bór-trifluorid hideg vízben oldható, 332 g/100 ml 0°C-on.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
(Sorszám: 134 - FLUORIDOK - F-ra számítva).
ÁK: 2,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid; 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel időzítése: Műszak végén. 24 mikromol/mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel időzítése: következő műszak előtt.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 005-001-00-X; VESZÉLY; H330 H314; Piktogram GHS04 GHS06 GHS05  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, C; R: 14-26-35; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019