« vissza a keresési eredmény listához  
BÓR-TRIBROMIDICSC: 0230 (2001 március)
Tribrómborán
Bór(III)-bromid
CAS #: 10294-33-4
ENSZ #: 2692
EINECS #: 233-657-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel. Tűz és robbanás kockázatát okozza a hevítés okozta lebomlás.  NEM érintkezhet vízzel vagy gőzzel. NEM érintkezhet forró felületekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni. Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Torokfájás. Égő érzés. Nehézlégzés. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést. Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Bőrégés. Fájdalom. Hólyagok.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Égő érzés. Gyengeség. Hasmenés. Hányás. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
BÓR-TRIBROMID ICSC: 0230
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FÜSTÖLGŐ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat hevítésre. Lebomlik alkohollal érintkezve. Így mérgező és maró hidrogén-bromid füstöket képez. Reagál vízzel. Ezzel hidrogén-bromid gázt képez. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: BBr3
Molekulatömeg: 250.5
Forráspont: 91° C
Olvadáspont: -46° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.7
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 14° C-on: 5.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.6
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.4 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (plafon érték): 0.7 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltószerekkel, mint víz vagy hab.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 005-002-00-5; VESZÉLY; H330 H300 H314 EUH014; Piktogram: GHS06 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, C; R: 14-26/28-35; S: (1/2)-9-26-28-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019