« vissza a keresési eredmény listához  
BERILLIUMICSC: 0226 (2016 november)
Glucinium
CAS #: 7440-41-7
ENSZ #: 1567
EINECS #: 231-150-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon finom vízpermetet, száraz port, száraz homokot. Más szer használata TILOS!   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI! MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Nehézlégzés. Légszomj. Torokfájás. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Tűzveszélyes szilárd anyag
Belélegezve halálos
Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket és nehézlégzést okozhat
Allergiás bőrreakciót válthat ki
Rákot okozhat
Károsítja a tüdőt belélegezve
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a tüdőt
Hosszantartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve erős savaktól, bázisoktól, klórozott oldószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Csak az eredeti tartályban tárolja. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BERILLIUM ICSC: 0226
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZÜRKE VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős savakkal és erős bázisokkal. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Keverékei egyes klórozott oldószerekkel, mint szén-tetraklorid és triklór-etilén ütés/rázás érzékenyek. Égéskor mérgező füstöket képez, beleértve berillium-oxidot (lásd ICSC 1325). 

Képlet: Be
Atomtömeg: 9.0
Forráspont: >2400° C
Olvadáspont: 1287° C
Sűrűség: 1.9 g/cm³
Oldékonyság vízben: oldhatatlan 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a légutakat. A por vagy füst inhalációja okozhat kémiai tüdőgyulladást. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag ismételt vagy tartós inhalációja vagy bőrrel való érintkezése által okozott túlérzékenység súlyos, granulomás tüdő betegséghez vezethet (krónikus berillium betegség). Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (belélegezhető frakció): 0.00005 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); (bőr); (SEN).
MAK: légúti és bőr allergizáló (SAH); rákkeltő kategória: 1.
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.0002 mg/m³ mint TWA; (bőr és légúti allergizáló); (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag gyúlékony, de lobbanáspont nem található az irodalomban.
Rövid idejű, massziv expozíció utáni tüdőgyulladás tünetei 3 nappal később jelentkeznek.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
A szennyezett ruhát zárható zsákban vagy más tartályban kell elkülöníteni.
EU-OEL: 0.0006 mg/m3 engedélyezett 2026. július 11.-ig. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 34 - Berillium és vegyületei, Be-ra számítva).
ÁK: 0,0006 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1/B) b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 004-001-00-7; VESZÉLY; H350 H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317; Piktogram: GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+; R: 49-25-26-36/37/38-43-48/23; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019