« vissza a keresési eredmény listához  
BENZOIL-PEROXIDICSC: 0225 (2002 április)
Dibenzoil-peroxid
Benzoil-szuperoxid
CAS #: 94-36-0
ENSZ #: 3104
EINECS #: 202-327-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Robbanószer Lásd Kémiai veszélyek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal. NEM érintkezhet forró felületekkel.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon nagy mennyiségű vizet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A maradékot bő vízzel kell elmosni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.2; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Csak az eredeti csomagolásban tárolja. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
BENZOIL-PEROXID ICSC: 0225
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat 103-105° C fölé hevítve. Égéskor benzoésav (lásd ICSC 0103) és szén-monoxid (lásd ICSC 0023) irritáló és mérgező füstjeit és gázait képezi. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Hevesen reagál sok szerves savval, szervetlen savakkal, alkoholokkal és aminokkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C14H10O4
Molekulatömeg: 242.2
Elbomlik 103-105° C-on
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: <0.1
Öngyulladási hőmérséklet: 80° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.46  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: 5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(1) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 68).
ÁK: 5 mg/m³, CK: 5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdoságú anyag).
1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 617-008-00-0; VESZÉLY; H241 H319 H317; Piktogram: GHS01 GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, Xi; R: 2-36-43; S: (1/2)-3/7-14-36/37/39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019