« vissza a keresési eredmény listához  
ARZÉN-TRIKLORIDICSC: 0221
Arzén(III)-klorid2000 október
CAS #: 7784-34-1
ENSZ #: 1560
EINECS #: 232-059-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik vízzel vagy fémekkel.  NEM érintkezhet vízzel vagy fémekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Köhögés. Nehézlégzés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Szárazon. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ARZÉN-TRIKLORID ICSC: 0221
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN OLAJSZERŰ FÜSTÖLGŐ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező sósav (lásd ICSC 0163) és arzén-oxid füstöket képez. Hevesen reagál vízzel és nedves levegővel. Ezzel hidrogén-kloridot (lásd ICSC 0163) képez. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: AsCl3
Molekulatömeg: 181.2
Forráspont: 130.2° C
Olvadáspont: -16° C
Sűrűség: 2.1 g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.17
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.06 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a gyomor-bél traktusra, a szív-érrendszerre és a központi idegrendszerre. Okozhat súlyos gyomor-bélgyulladást, folyadék és elektrolitvesztést, szív rendellenességet, sokkot és görcsöket. Az expozíció a határérték felett, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a nyálkahártyákra, a bőrre, a perifériás idegrendszerre, a májra és a csontvelőre. Okozhat pigmentációs zavart, túlzott szarusodást, orrsövény perforációt, neuropátiát, májkárosodást és vérszegénységet. Az anyag emberi rákkeltő. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag torzfejlődést okoz embernél. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.01 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a talaj organizmusokra és a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A kristályvíz elvesztése okozta látható olvadáspont van megadva.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 31 - Arzén és szervetlen vegyületei).
MK: 0.01 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), k (rákkeltő).
2. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet: arzén, 0,20 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak után.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; H: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018