« vissza a keresési eredmény listához  
ANTIMON-PENTAFLUORIDICSC: 0220 (2011 június)
Antimon(V) fluorid
CAS #: 7783-70-2
ENSZ #: 1732
EINECS #: 232-021-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        Használjon port, szén-dioxidot. Víz használata TILOS! Vizes szer használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Nehézlégzés. Hányinger. Légszomj. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr Vörösség. Súlyos bőrégés. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Alkalmazzon kálcium-glukonátot az égett területen! 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Égések a szájban és a torokban. Torokfájás. Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. TILOS a csatornába belemosni! TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

corrcancer;health haz
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Károsítja a légzőrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szív-érrendszert és a légutakat
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól, redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. NE tárolja és szállítsa fémből vagy üvegből készült konténerben. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ANTIMON-PENTAFLUORID ICSC: 0220
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ OLAJSZERŰ SZINTELEN HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve antimont és fluort. Hevesen reagál vízzel. Ezzel mérgező és maró hidrogén-fluoridot képez. Megtámad sok fémet. Ezzel gyúlékony/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: SbF5
Molekulatömeg: 216.8
Forráspont: 141° C
Olvadáspont: 8.3° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.00
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 1.33  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi és szisztémás hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Maró hatású. Inhalációja okozhat súlyos torok duzzanatot. Okozhat fulladást. Inhalációja okozhat tüdőödémát, de csak a szemen és/vagy a légutakban megnyilvánuló kezdeti maró hatást követően.. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat súlyos tüdőkárosodást. Lásd Megjegyzések. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a szív-érrendszerre és a légzőrendszerre. Okozhat kóros működést. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint Sb): 0.5 mg/m3, mint TWA.
MAK: rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál olyan tűzoltó anyagokkal, mint: a víz.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Lásd ICSC 0283.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:
(Sorszám: 22 -Antimon és szervetlen vegyületei - Sb-re számítva). ÁK: 0,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag)
(Sorszám: 134 - Fluoridok - F-ra számítva). ÁK: 2,5 mg/m³.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid; 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel időzítése: Műszak végén. 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel időzítése: Következő műszak elött.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 051-003-00-9; FIGYELMEZTETÉS; H332 H302 H411; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 20/22-51/53; S: (2)-61; Megjegyzés: A, 1 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019