« vissza a keresési eredmény listához  
szek-AMIL-ACETÁTICSC: 0219 (2000 november)
2-Pentil-acetát
Ecetsav, 2-pentil-észter
1-Metilbutil-acetát
CAS #: 626-38-0
ENSZ #: 1104
EINECS #: 210-946-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  32° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  32° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon alkohol-rezisztens habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
szek-AMIL-ACETÁT ICSC: 0219
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Reagál oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad sok műanyagot. 

Képlet: C7H14O2 / CH3COOCH(CH3)C3H7
Molekulatömeg: 130.2
Forráspont: 121° C
Olvadáspont: -148° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.86
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.93
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.03
Lobbanáspont: 32° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 380° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.0-7.5
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 2.26  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 100 ppm mint STEL.
MAK: 270 mg/m³, 50 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: D.
EU-OEL: 270 mg/m³, 50 ppm mint TWA; 540 mg/m³, 100 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 202).
ÁK: 270 mg/m³, CK: 540 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-130-00-2; FIGYELMEZTETÉS; H226 EUH066; Piktogram: GHS02 Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
R: 10-66; S: (2)-23-25; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019