« vissza a keresési eredmény listához  
AMMÓNIUM-NITRÁTICSC: 0216 (2013 október)
Salétromsav, ammónium só
CAS #: 6484-52-2
ENSZ #: lásd Megjegyzések
EINECS #: 229-347-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza ha lezárva magas hőmérsékletnek van kitéve vagy ha más anyagokkal szennyezett.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.  Lásd Megjegyzések  Használjon nagy mennyiségű vizet. Más szer használata TILOS! A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányás. Hasmenés. Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Gyengeség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett nem-gyúlékony tartályokba kell söpörni. A helyi szabályozás szerint kell tárolni és hulladékba rakni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circleexcl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Lenyelése ártalmas lehet
Bőrirritáló hatású
Súlyos szemirritációt okoz
Károsíthatja a vért 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
AMMÓNIUM-NITRÁT ICSC: 0216
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR HIGROSZKÓPOS VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Az anyag erős oxidálószer. Reagál savakkal és gyúlékony és redukáló anyagokkal. 

Képlet: NH4NO3
Molekulatömeg: 80.0
Elbomlik > 210° C-on
Olvadáspont: 170° C
Sűrűség: 1.7 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 200  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
El kell kerülni a környezetbe juttatását a normális használattól eltérő körülmények között. 

MEGJEGYZÉSEK
Az 1942 ENSZ szám a kevesebb, mint 0.2% gyúlékony anyagot tartalmazó, tiszta ammónium-nitrátra vonatkozik.
Ammónium-nitrát vonatkozhat egy sor ammónium-nitrát alapú műtrágyára (ENSZ szám: 2067).
A fizikai-kémiai tulajdonságok változhatnak a kémai összetételtől függően.
Ez a kártya a tiszta ammónium-nitrátra vonatkozik – a műtrágyák tulajdonságai eltérőek.
Sokk-érzékennyé válik, ha szerves anyagokkal szennyezett.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
A tiszta ammónium-nitrát tárolását gyakran szabályozzák – ellenőrizze a helyi szabályozást.
Tűz esetén nagy halom ammónium-nitrát robbanásveszélyt jelent. Lehet, hogy a nagy halmokat szét kell bontani. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019