« vissza a keresési eredmény listához  
AMMÓNIUM-HIDROXID (10-35%-OS OLDAT)ICSC: 0215 (2018 május)
Ammónia oldat
Szalmiákszesz
CAS #: 1336-21-6
ENSZ #: 2672
EINECS #: 215-647-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.  Lásd Megjegyzések.      A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Égő érzés. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Hólyagok. Súlyos bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse a bőrt bőséges vízzel vagy zuhannyal legalább 15 percig. Orvosi ellátás azonnal szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás. Súlyos égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás. Hányás. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Óvatosan semlegesíteni kell a kiömlött folyadékot híg savval, mint a híg kénsav. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

correxcl mark;warnenviro;aqua
VESZÉLY
Fémekre korrozív hatású lehet
Lenyelve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Légúti irritációt okozhat
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Lásd Megjegyzések. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
AMMÓNIUM-HIDROXID (10-35%-OS OLDAT) ICSC: 0215
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ NAGYON ILLÉKONY SZINTELEN AMMÓNIA VIZES OLDAT. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál sok nehézfémmel és nehézfémsókkal. Ezzel robbanásveszélyes vegyületeket képez. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Hevesen reagál savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve ammóniát és nitrogén-oxidokat. Ez mérgezésveszélyt okoz. 

Képlet: NH4OH
Molekulatömeg: 35.1
Forráspont: 38° C (25%)
Olvadáspont: -58° C (2%)
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9 (25%)
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 48 (25%)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 0.6
Lásd Megjegyzések. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának vagy gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. Nagy koncentrációjú gőz inhalációja okozhat gégeödémát, légúti gyulladást és tüdőgyulladást. Az expozíció okozhat a torok duzzanata miatti fulladást. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 18 mg/m³, 25 ppm, mint TWA; 27 mg/m³ mint STEL.
MAK: 14 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Figyelemmel kell lenni arra, hogy ammónia oldatból ammónia gáz keletkezhet.
Az Ammónia gőz gyúlékony és robbanásveszályes bizonyos körülmények között.
Lásd ICSC 0414.
TILOS az üveget szinültig tölteni az anyaggal; a tömény oldatokban nyomás keletkezhet.
Óvatosan lazítsa ki a kupakokat.
Az olvadáspont -3°C (4%)- tól -69°C (28%)-ig terjed. Más forráspont: 25°C (32%).
Más ENSZ számok: 2073 Ammónia oldat, relativ sűrűség kevesebb, mint 0.880 15°C-on vízben, több mint 35% de legfeljebb 50% ammóniával; 3318 Ammónia, oldat, relativ sűrűség kevesebb, mint 0.880 15°C-on vízben, több, mint 50% ammóniával.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019