« vissza a keresési eredmény listához  
ADIPONITRILICSC: 0211 (2018 május)
1,4-Dicianobután
Adipinsav-dinitril
Tetrametilén-cianid
Hexándinitril
CAS #: 111-69-3
ENSZ #: 2205
EINECS #: 203-896-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányás. Szédülés. Hányinger. Nehézlégzés. Zavartság. Görcsök.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet oxigén alkalmazása. Tilos szájból-szájba lélegeztetni! Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Szükség lehet oxigén adására. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések 
Szem Vörösség. Homályos látás.  Viseljen arcvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Szükséges lehet oxigén belélegeztetése. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. Lásd Megjegyzések. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve mérgező
Belégzése ártalmas .
Bőr- és szemirritációt okoz
Károsíthatja a szerveket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vért és a szerveket 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ADIPONITRIL ICSC: 0211
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZAGTALAN OLAJSZERŰ SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Ezzel erősen mérgező hidrogén-cianidot (lásd ICSC 0492) képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Reagál erős savakkal, erős bázisokkal és redukálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C6H8N2 / CN(CH2)4CN
Molekulatömeg: 108.2
Forráspont: 295° C
Olvadáspont: 1° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.97
Oldékonyság vízben, g/l 20° C-on: 50-100 (jó)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.7
Lobbanáspont: 159° C z.t.
Lásd Megjegyzések.
Öngyulladási hőmérséklet: 550° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.7-4.9
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.32
Viszkozitás: 58 mPa/s 30° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az expozíció okozhat görcsöket, eszméletlenséget és halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre és a mellékvesére. Okozhat vérszegénységet és szöveti károsodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (bőr) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
Lásd ICSC 0492.
A technikai adiponitril lobbanáspontja 93°C (ny.e.)
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019