« vissza a keresési eredmény listához  
CINK-OXIDICSC: 0208 (2017 április)
Cink-fehér
Cink-monoxid
C.I. Pigment White 4
CAS #: 1314-13-2
ENSZ #: 3077
EINECS #: 215-222-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.      NE érintkezzen összeférhetetlen anyagokkal: Lásd Kémiai veszélyek.  A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A FÜST BELÉGZÉSÉT MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Füst: fémes íz. Fejfájás. Láz. Mellkasi szorítás. Légszomj. Gyengeség. Izomfájdalom. Lásd Megjegyzések.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges, ha láz vagy légzési nehézség lép fel. 
Bőr Akut tünet nem várható.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. , ha rosszul érzi magátOrvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

enviro;aqua
FIGYELEM
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
CINK-OXID ICSC: 0208
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Hevesen reagál alumínium porral, magnézium porral és klórozott gumival (hevítéskor). Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: ZnO
Molekulatömeg: 81.4
Olvadáspont: 1975° C
Sűrűség: 5.6 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a füst belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. A füst irritálja a légutakat. A füstök inhalációja okozhat fémfüst lázat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul , különösen füst esetében. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 mg/m3, mint TWA; 10 mg/m³ mint STEL.
MAK: (mint Zn, respirábilis frakció): 0.1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(4); (mint Zn, inhalálható frakció): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A fémfüstláz tünetei nem jelentkeznek csak néhány óra múlva.
Lásd ICSC 1780: az anyag nanoformája. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 58: por, 59: füst).
ÁK: 5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 030-013-00-7; FIGYELMEZTETÉS; H400 H350 H410; Piktogram GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: N; R: 50/53; S: 60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019