« vissza a keresési eredmény listához  
TRIMETILAMINICSC: 0206 (2002 október)
N,N-Dimetilmetánamin
TMA
CAS #: 75-50-3
ENSZ #: 1083 (vízmentes)
EINECS #: 200-875-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gáz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Szüntesse meg az utánpótlást; ha nem lehetséges és a környékre nem jelent veszélyt, hagyja a tüzet kiégni. Egyéb esetben porral, szén-dioxiddal oltsa el.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Fejfájás. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr A FOLYADÉKKAL ÉRINTKEZVE: FAGYÁS.  Hideg ellen védő kesztyű. Védő ruházat.  FAGYÁS esetén: öblítsen bőséges vízzel, TILOS a ruházatot eltávolítani. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A gőzt finom vízpermettel kell eltávolítani. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIMETILAMIN ICSC: 0206
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN SŰRITETT CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ. 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az oldat vízben erős bázis. Hevesen reagál savakkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál oxidálószerekkel és etilén-oxiddal. Megtámad fémeket, mint a réz, a cink, az alumínium, az ón és ötvözeteik. 

Képlet: C3H9N / (CH3)3N
Molekulatömeg: 59.1
Forráspont: 3° C
Olvadáspont: -117° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.6 (folyadék)
Oldékonyság vízben: nagyon jó
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 187
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2
Lobbanáspont: Tűzveszélyes gáz
Öngyulladási hőmérséklet: 190° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.0-11.6
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet és a légutakat. A folyadék gyors párolgása fagyási sérülést okozhat. Belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 5 ppm mint TWA; 15 ppm mint STEL.
MAK: 4.9 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 4,9 mg/m³, 2 ppm mint TWA; 12,5 mg/m³, 5 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A szivárgó gázpalackot fordítsa a lyukkal fölfelé hogy megakadályozza a gáz cseppfolyós formában való kijutását.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 304).
ÁK: 4,9 mg/m³, CK: 12,5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: m (maró hatású anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag)
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-001-01-6; VESZÉLY; H224 H332 H302 H314; Piktogram: GHS02 GHS05 GHS07; Megjegyzés: B.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, Xn; R: 12-20-37/38-41; S: (2)-16-26-39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019