« vissza a keresési eredmény listához  
ÓLOM-TETRAMETILICSC: 0200 (2005 április)
Tetrametil-ólom
CAS #: 75-74-1
ENSZ #: 1649
EINECS #: 200-897-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  37.8° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  37.8° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Görcsök. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Öntudatlanság. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Hasmenés. Tompaság. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős savaktól és élelemtől és takarmánytól. Hűvösen. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ÓLOM-TETRAMETIL ICSC: 0200
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Robbanhat 90° C fölé hevítve. Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve ólmot és ólom-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Reagál erős savakkal. Hevesen reagál salétromsavval. Megtámadja a gumit. 

Képlet: Pb(CH3)4 / C4H12Pb
Molekulatömeg: 267.4
Forráspont 1.33kPa-nál: 110° C
Olvadáspont: -27.5° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.0
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 3.0
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.23
Lobbanáspont: 37.8° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 254° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Okozhat agyi rendellenességet. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció okozhat halált. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.15 mg/m3, mint TWA; (bőr).
MAK: (mint Pb): 0.05 mg/m³, ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: B 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a puhatestűekben és a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
A kereskedelmi termékek nem tiszták, a hozzáadott stabilizálóval (1,2-diklóretán, toluol) vörösre, narancsra vagy kékre színezettek.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga és a foglalkozási expozíciós határérték közötti viszony nem adható meg.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 245).
ÁK: 0,05 mg/m³, CK: 0,2 mg/m³ Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 082-002-00-1; VESZÉLY; H360Df H330 H310 H400 H300 H373 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 61-26/27/28-33-62-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E, 1 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019