« vissza a keresési eredmény listához  
NÁTRIUM-BROMÁTICSC: 0196 (2006 április)
Brómsav, nátrium só
CAS #: 7789-38-0
ENSZ #: 1494
EINECS #: 232-160-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal vagy redukáló anyagokkal.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal vagy redukálószerekkel.    Használjon nagy mennyiségű vizet.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd Lenyelés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Álmosság. Nehézlégzés. Hányinger. Hányás. Süketség. Eszméletlenség. Lásd a Hosszantartó vagy ismételt expozíció hatásait.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecancer;health haz
VESZÉLY
Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású
Károsítja a vesét és az idegrendszert lenyelés esetén 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
NÁTRIUM-BROMÁT ICSC: 0196
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve hidrogén-bromidot. Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal, üzemanyagokkal, fémporral, zsírokkal és kéntartalmú vegyületekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: NaBrO3
Molekulatömeg: 150.9
Elbomlik 381° C-on
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.34
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 36.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelése hatással lehet a vesére és az idegrendszerre. Okozhat veseelégtelenséget, légzési depressziót, hallásvesztést és perifériás idegkárosodást. A hatás késleltetett lehet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Sokk-érzékennyé válik, ha szerves anyagokkal, fémekkel és szénnel szennyezett.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019