« vissza a keresési eredmény listához  
REZORCINOL-DIGLICIDIL-ÉTERICSC: 0193 (2005 október)
Rezorcin-diglicidil-éter
m-bisz(2,3-Epoxipropoxi)benzol
1,3-Diglicidil-oxibenzol
CAS #: 101-90-6
EINECS #: 202-987-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól, erős savaktól és aminoktól. Hűvösen. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
REZORCINOL-DIGLICIDIL-ÉTER ICSC: 0193
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SÁRGA PASZTA VAGY FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál savakkal, aminokkal, bázisokkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C12H14O4
Molekulatömeg: 222.2
Forráspont 0.0001kPa-nál: 172° C
Olvadáspont: 32-33° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.21
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.7
Lobbanáspont: 113° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A kártyán szereplő egészségi hatások a technikai anyagra vonatkoznak.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-065-00-9; FIGYELMEZTETÉS; H351 H341 H312 H302 H319 H315 H317 H412; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 21/22-36/38-40-43-68-52/53; S: (2)-23-36/37-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019