« vissza a keresési eredmény listához  
PROPILÉN-OXIDICSC: 0192 (2009 november)
1,2-Epoxipropán
Metiloxirán
Metiletilén-oxid
CAS #: 75-56-9
ENSZ #: 1280
EINECS #: 200-879-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Rendkívül tűzveszélyes. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)! NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez! Használjon szikramentes kéziszerszámot!  Használjon alkohol-rezisztens habot, habot, vízpermetet.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges ha légzési nehézség és/vagy láz jelentkezik. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható száraz tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve ártalmas
Bőr- és szemirritációt okoz
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Okozhat légúti irritációt
Lenyelés közben a légutakba kerülve ártalmas lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve savaktól, bázisoktól és erős oxidálószerektől. Szárazon. Hűvösen. Jól zárva. Sötétben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
PROPILÉN-OXID ICSC: 0192
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ NAGYON ILLÉKONY, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Az anyag hevesen polimerizálhat savak, bázisok és fém-kloridok hatására. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál klórral, ammóniával, erős oxidálószerekkel és savakkal. Ez tűz vagy robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C3H6O / CH3CHCH2O
Molekulatömeg: 58.1
Forráspont: 34° C
Olvadáspont: -112° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.83
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 40
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 59
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.0
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.6
Lobbanáspont: -37° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 430° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.9-36.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.03
Viszkozitás: 0.34 mm²/s 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 2 ppm mint TWA; (SEN); A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
EU-OEL: 2.4 mg/m³, 1 ppm mint TWA.
MAK: 4.8 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(2); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek:(Sorszám: 268).
ÁK: 2,4 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), k (rákkeltő: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-055-00-4; VESZÉLY; H224 H350 H340 H331 H311 H302 H335 H319; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS06.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: F+, T; R: 45-46-12-20/21/22-36/37/38; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019