« vissza a keresési eredmény listához  
FOSZFOROXI-KLORIDICSC: 0190 (1997 június)
Foszforil-klorid
Triklór-foszfor-oxid
Triklór-foszfin-oxid
CAS #: 10025-87-3
ENSZ #: 1810
EINECS #: 233-046-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    NEM érintkezhet vízzel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni. Vizes szer használata TILOS! Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Égő érzés. Szédülés. Nehézlégzés. Hányinger. Fejfájás. Öntudatlanság. Hányás. Gyengeség. Légszomj. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Fájdalom. Vörösség. Hólyagok. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Súlyos, mély égések. Látásvesztés.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható száraz tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot száraz homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Szárazon. Jól zárva. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
FOSZFOROXI-KLORID ICSC: 0190
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ BARNA FÜSTÖLGŐ FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és foszfor-oxidokat. Hevesen reagál vízzel. Ezzel hőt és lebomlási termékeket, beleértve sósavat és foszforsavat képez. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Hevesen reagál alkoholokkal, fenolokkal, aminokkal és sok más anyaggal. 

Képlet: POCl3
Molekulatömeg: 153.35
Forráspont: 105.8° C
Olvadáspont: 1.25° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.645
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 27.3° C-on: 5.3
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. A gőz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.1 ppm mint TWA.
MAK: 0.13 mg/m³, 0.02 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 0,064 mg/m³, 0,01 ppm mint TWA; 0,12 mg/m³, 0,02 ppm mint STEL 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-009-00-5; VESZÉLY; H330 H372 H302 H314 EUH014 EUH029; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS05  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, C; R: 14-22-26-29-35-48/23; S: (1/2)-7/8-26-36/37/39-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019