« vissza a keresési eredmény listához  
2-NITROPROPÁNICSC: 0187 (2006 április)
Dimetilnitrometán
2-NP
CAS #: 79-46-9
ENSZ #: 2608
EINECS #: 201-209-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  24° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  24° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Gyengeség. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve ártalmas
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Okozhat rákot
Károsítja a májat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős bázisoktól, erős savaktól, aminoktól, fémporoktól és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
2-NITROPROPÁN ICSC: 0187
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN OLAJSZERŰ FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Keverékei savakkal, aminokkal, szervetlen lúgokkal és nehézfém oxidokkal ütés/rázás érzékenyek. Megtámadja a műanyagok egyes fajtáit, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: C3H7NO2 / CH3CHNO2CH3
Molekulatömeg: 89.1
Forráspont: 120° C
Olvadáspont: -91° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.99
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 1.7
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 1.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.04
Lobbanáspont: 24° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 428° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.6-11
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.93  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
A gőz irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció jóval a határérték felett, okozhat májkárosodást és halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 10 ppm mint TWA; A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
EU-OEL: 18 mg/m³, 5 ppm mint TWA.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az anyag szaga nem jelzi megbízhatóan az expozíciós határérték túllépését.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 240).
ÁK: 18 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1/B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-002-00-1; VESZÉLY; H226 H350 H332 H302; Piktogram: GHS02 GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-10-20/22; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019