« vissza a keresési eredmény listához  
NITROGLICERINICSC: 0186 (2015 június)
Glicerin-trinitrát
Glicerol-trinitrát
1,2,3-Propántriol-trinitrát
CAS #: 55-63-0
ENSZ #: 0143 (deszenzibilizált)
EINECS #: 200-240-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatát okozza. Robbanószer  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet forró felületekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. Használjon szikramentes kéziszerszámot! NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Fejfájás. Hányinger. Arcpír. Szédülés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Továbbá lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Arcpír. Fejfájás, Szédülés. Hányinger. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. Minden gyújtóforrást el kell távolítani. TILOS a csatornába belemosni! TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

explskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve halálos
Károsíthatja a szív-érrendszert
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a szívet
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 1.1D (Deszenzibilizált); ENSZ Kiegészítő kockázatok: 6.1 (Deszenzibilizált) 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Tűzbiztos módon. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
NITROGLICERIN ICSC: 0186
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ SÁRGA VISZKÓZUS FOLYADÉK VAGY HALVÁNY SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Hevítés heves égést vagy robbanást okozhat. Lebomolhat robbanásszerűen ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Égéskor mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Reagál ózonnal. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: C3H5N3O9 / C3H5(NO3)3
Molekulatömeg: 227.1
Elbomlik 50-60° C-on
Olvadáspont: 13.5° C
Forráspont 2kPa-nál: 160° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.6
Oldékonyság vízben: csekély
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.03
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.62  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Az anyag hatással lehet a szív-érrendszerre. Okozhat vérnyomás csökkenést. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Ismétlődő vagy tartós expozíciója jelentős tolerancia kialakulásához vezet és rövid expozíciós szünet hirtelen halált okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.05 ppm mint TWA; (bőr).
MAK: 0.094 mg/m³, 0.01 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(1); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C.
EU-OEL: 0.095 mg/m³, 0.01 ppm mint TWA; 0.19 mg/m³, 0.02 ppm mint STEL; (bőr) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Zárt helyen történő égés robbanásba fordulhat.
Alkoholos italok fogyasztása fokozza a károsító hatást.
Más ENSZ szám 0144, alkoholos Nitroglicerin oldat több, mint 1%-os, de nem több, mint 10%-os; Veszély osztály 1.1D.
ENSZ 1204 Nitroglicerin, alkoholos oldat nem több, mint 1% of nitroglicerin; ENSZ Veszély osztály 3, Csomagolási csoport II.
ENSZ szám 3064, alkoholos Nitroglicerin oldat több, mint 1%-os, de nem több, mint 5%-os; Veszély osztály 3, Csomagolási csoport II..
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: a munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 147).
ÁK: 0.095 mg/m³, CK: 0,19 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), sz (szenzibilizáló tulajdonságú anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-034-00-X; VESZÉLY; H200 H330 H310 H300 H373 H334 H411; Piktogram: GHS01 GHS06 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: E, T+, N; R: 3-26/27/28-33-51/53; S: (1/2)-33-35-36/37-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019